Text Size

יואל הדס (איידעס)

יואל הדס
יואל הדס
נולדתי בחג הפסח בשנת 1923, בעיר רטנה שבווהלין לאבי נוסקה ולאימי בלומה.הייתי הבכור והיו לי אח ואחות. גרנו על יד הנהר בשכנות עם האח של אבי ששמו היה אברהם והדוד של אבי הרשל איידעס. האוקראינים שרפו את תחנת הקמח של המשפחה ואת ביתו של הדוד עם כל משפחתו. כעבור שנים מעטות, הציתו האוקראינים שוב את בתי היהודים בעיר. פרצה שריפה גדולה שבה נשרף גם ביתנו.אבי החליט לעבור לגור בכפר וולקה שטשיטינסקה שבו גרו אחיו ואחותו עם משפחותיהם וכן סבי מצד אימי. בכסף שקבלו מהביטוח עבור הבית שנשרף, בנו בית חדש. למדתי שם לפי חוק חינוך חובה בבית הספר הפולני בבוקר וב"חדר" מודרני את כל המקצועות העבריים כפי שהיה מקובל.

בכפר וולקה-ש היו שבע משפחות יהודיות. התפללנו במניין בביתו של יהודי שהיה לו סלון גדול. היה גם ספר תורה. בעל התפילה הראשי היה סבי דוד קפלן ז"ל. הוא עבד בבית המלאכה שלו כל היום ובערב הדליק עששית ולמד דף גמרא. סבי, בנו ומשפחתו נספו בליבישיי [לוביישוב]. היהודים בכפר התפרנסו מדיג באגמים וממסחר זעיר. הקונצסיה [הזיכיון] על הדיג היה בידי יהודי עשיר מבריסק ונציגו הפולני ישב בכפר. בכפר היו כמאה בתים, מהם כשלושים של פולנים והיתר אוקראינים.

בכפר הקטן לא צפה לי עתיד מזהיר ולכן החליטו ההורים לשלוח אותי, בנם בכורם, אל הדוד מצד אבי, מרדכי איידעס, שגר בוורשה. בתחילת שנת 1939 הגעתי אל דודי בעיר הבירה הנוצצת של פולין. שהיתי בוורשה עד להתנפלות של הגרמנים על פולין ולמזלנו הצלחנו דודי ואני לעזוב את העיר ברכבת האחרונה. אני חזרתי לכפר ודודי למשפחתו שגרה באחת העיירות בסביבת קוברין. בשנת 1940, כשהסובייטים התחילו לארגן את המנהל האזרחי, התקבלתי לעבודה במשרד מס ההכנסה בעיירה לוביישוב. שם כבר עבד יודל קוטלר בתור מפקח ראשי. במשך הזמן זרמו לשם צעירים יהודים מכל הכפרים.