Text Size

כעוף החול - תחייה, זכרון והנצחה

חזרה לקאמין-ק בשנות התשעים

כחלק מה"פרסטרויקה" של גורבצ'וב בברית-המועצות בשנות התשעים הורשו לראשונה הניצולים לשוב ולבקר בעיירה קאמין-ק. מאז תום מלחמת העולם השנייה נמצא פלך ווהלין תחת שלטון אוקראינה, אחת הרפובליקות של ברית-המועצות לשעבר. באוגוסט 1990 נערך ביקור ראשון במקום של משלחת נציגים מהארץ ומארצות-הברית. המבקרים מצאו עיר חרבה, ללא אף יהודי. רוב הבתים התמוטטו ונהרסו. בית הקברות היהודי, מקום הירצחם של כל יהודי הגטו, נמחק לחלוטין; לא נותרו בו שריד של מצבה או עצמות. אנשי המקום קיבלו את פני המשלחת בסבר פנים יפות, ועשו כמיטב יכולתם כדי לסייע בידיהם לאתר, לגדר ולסמן את קברי האחים. במידה רבה נוצר הקשר הודות לאנשים קשישים; הללו זכרו את מה שקרה במקום. נקבע עם השלטונות כי ב-1992 - חמישים שנה לאחר רצח היהודים - ישובו הנציגים לבקר בעיירה, ועד אז ינוקה השטח ויסודרו דרכי גישה.

שלוש מצבות ועליהן דברים באוקראינית ובעברית הוקמו על ידי המשלחת בשטח העיירה: מצבה אחת בבית העלמין, מצבה שנייה במקום שנמצא בו קבר האחים, ומצבה שלישית הוקמה בשטח שאותר בו קברם של מאה מיהודי העיירה אשר נרצחו ב-1941. לראשונה צוין מפורשות כי הנרצחים במקום היו יהודים, אזרחי ברית-המועצות. אבן זיכרון הוקמה במקום שבעבר היה בו הגטו.

ב-20 באוגוסט 1992 ביקרה שוב משלחת במקום לגילוי המצבות. הטקס היה מרגש ביותר. נישאו נאומים קצרים, נאמרו תפילות 'יזכור' ו'אל מלא רחמים', ולבסוף שרו את 'התקווה'. דגל ישראל התנוסס מעל לקברים ולמצבות. לראשונה, במלֹאות חמישים שנה לרצח היהודים במקום, זכו הבנים לכבד את קבר משפחותיהם ויקיריהם. השלטון המקומי אף הבטיח כי ידאג לשימור המקום. החבר קוּחְטֵיי, יושב הראש של המועצה המקומית (הרייאיספולקום), סייע במסירות רבה ביותר ובלעדיו הדבר לא היה מתבצע. מדי שנה נערך ביקור במקום, ונעשה מאמץ להבטיח את שלמות המצבות ולשמור על אתרי הזיכרון.

מדי פעם התגלו קברים של יהודים בודדים או של קבוצות שנרצחו באותה התקופה. נעשה מאמץ לאתר את הקברים האלה ולהעבירם לקבר האחים המרכזי בקאמין-ק. כך נעשה ביחס לעצמותיהם של 19 היהודים שנרצחו בכפר גלושא זוטא בפורים תש"ב ונקברו בקבר אחים בכפר; ב-1994 הועברו עצמותיהם לקבר האחים שבקאמין-ק .