Text Size

עדויות מספרו של פנחס אורמלנד

תכניתה של לאה קימל

בניית ביתו של הגביטסקומיסאר נסתיימה והוא נכנס לגור בו. לאה קימל עבדה אצלו במשק בית. יום אחד שאלתני אם אפשר לסמוך על אריה שוחט הצובע את חדרי הקומיסאר. ואחרי שהבטחתיה, כי הוא איש מהימן, פרסה לפני את תוכניתה: יש להוציא ארבעה רובים מהארון של הקומיסאר ולברוח. היא רוצה לבצע זאת בעזרתו. לה אין כבר מה להפסיד. כל משפחתה נשמדה. היא רוצה להצטרף לפרטיזנים; אם יקבלוה – מה טוב, ולא – גם כן לא אכפת לה.

קטגוריה: עדויות מספרו של פנחס אורמלנד