Text Size

עדויות מספרו של פנחס אורמלנד

2 באוגוסט 1942 – "חיטוי יסודי"

ברל'ה זסק עבד בביתו של הקומיסאר בעבודות נקיון. הוא היה ממלא גם כל מיני שליחויות; להביא לאדוניו מצרכי אוכל, בגדים וכל מה שהיה דרוש לו. הוא היה שאר בשרי; נער טוב, נבון וישר. מפיו ניזונו לא פעם בכל מיני ידיעות אותן שאב ברל'ה ממקור כה מהימן כמו הקומיסאר. בדרך כלל היו ידיעותיו ברוב המקרים נכונות. והנה בא ברל'ה והודיע לנו בסודי סודות שבעשרה באוגוסט יצטרכו יהודי קאמין-ק לעזוב את הגטו לשלושה ימים. מותר יהיה לכל אחד לקחת איתו מטען של 4 ק"ג. יציאה זו מהגטו היא לשם ביצוע חיטוי יסודי בגטו. כמו כן יחולקו "אישורי עבודה" (ארבייטס-שיין) לכל הכשירים לעבודה. וכוחו של כל "שיין" הוא גם טוב לגבי בני המשפחה של בעליו. באישורי היו רשומים: פנחס אורמלנד, בתיה אורמלנד, הבן יונה, הבת גיטה'לה ואבי פסח הירש אורמלנד. ואם כי לידיעה זו התייחסתי דווקא באמינות, בכל זאת חששתי במקצת; מי יודע מהי הכוונה במבצע "חיטוי יסודי".

קטגוריה: עדויות מספרו של פנחס אורמלנד