Text Size

עדויות שונות

חיה צביה דוניץ-פשיטיצקי (לבית ברש)

נולדתי בקאמין-ק בשנת 1922 לאבי פסח ברש ולאִמי חסיה, שנולדה ביעזרקה. היו לי שני אחים: חיים צבי וישראל יהודה. כולם מלבדי נספו בשואה בידי הגרמנים.

משפחתי גרה באזור בו גרו הגויים, מפני שלאבי הייתה נפחייה, והיה מסוכן להפעילה באזור היהודי בו היו הבתים בנויים מעץ ורוב הגגות היו מקש. למדנו בבית ספר יסודי פולני. פעם בשבוע היה מגיע לביתנו מורה ללמד אותנו את "תורת משה" בפולנית. חיים צבי למד בנוסף לכך בחדר. משנפתח בית ספר "התחייה", עבר ישראל יהודה ללמוד בו. פעמיים בשבוע היה מגיע לביתנו מורה ללמד אותנו עברית ויידיש. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה (ספטמבר 1939) סופח אזורנו לשטח ברה"מ, קרי אוקראינה המערבית. אבי הצליח לסדר לי עבודה למשך שעתיים ביום בחנות לממכר לחם וסוכר.