Text Size

העיירה בבניינה - מן הזריחה עד השקיעה

פעילות ציונית

בשנים שבין שתי מלחמות העולם היו בקאמין-ק סניפים של מפלגות ציוניות רבות: 'הציונים הכלליים' על שתי סיעותיהם – 'על המשמר' ו'עת לבנות', 'פועלי ציון', 'המזרחי' ו'החלוץ המזרחי', 'התאחדות' (מפא"י) והצה"ר (הציונים הרוויזיוניסטים). מבין תנועות הנוער הציוניות היו בעיירה סניפים ל'השומר הצעיר', ל'בית"ר', ל'החלוץ' ול'החלוץ הצעיר', ל'דרור-פרייהייט', ל'השומר הדתי' ול'הנוער הציוני'. גזבר קרן היסוד בעיירה, יצחק פרידמן, אסף את התרומות ושלח אותן בכל יום ראשון אל הוועד המרכזי של הקרן. בעיירה פעל קיבוץ הכשרה של תנועת 'החלוץ', קיבוץ שהיה מרכז ההכשרות של התנועה בכל פולין - סניף קלוסובה . עשרות בני נוער יצאו גם לקיבוצים אחרים. רבים מהם עלו לארץ-ישראל .

קן 'השומר הצעיר' שכן בחדר שכור מול ה"שטיבעל" של חסידי טריסק. בלילות שבת התערבבו פיוטי החסידים וניגוניהם בשירי הילדים. כאשר בימי שישי הדליקו הילדים את עששית הנפט, הם עוררו עליהם את כעסם של החסידים בגלל חילול השבת . בין החניכים הראשונים בקן 'השומר הצעיר' היה למה קלורמן; הוא עלה לארץ-ישראל ונפל בקרבות מלחמת העצמאות בנגבה ב-1949 (עוד עליו בפרק "לזכרם") .