Text Size

עולם שנגוז - עדות

קופבק 20

קופבק (1887-1967) - מפקד פרטיזנים סובייטי במלחמת העולם השנייה שיצא למסעות נועזים דרך ווהלין ופולסיה לעבר הרי הקרפטים בש-1943. באוגדה זו נכללו גם פרטיזנים יהודים.