Text Size

עולם שנגוז - היהודים בווהלין

בין שתי מלחמות העולם

בהסכם ריגה (1921) סופחו לפולין שני שלישים מפלך ווהלין. בשטח ווהלין שבשליטת פולין היוו היהודים כעשרה אחוזים מהאוכלוסייה (כ-200 אלף נפש). מרבית הסוחרים ובעלי המלאכה בווהלין היו יהודים. רוב העוסקים במסחר היו חנוונים זעירים שהשלימו את פרנסתם באמצעות משקי-עזר חקלאיים. השלטון הפולני עודד את התחרות עם המסחר היהודי. במשבר הכלכלי בשנות השלושים החל הציבור היהודי להתרושש, והמצב הקשה נתן את אותותיו בחיי הקהילה. הקהילות עמדו בקושי רב בהוצאותיהן השוטפות, ובכלל זה בתשלום שכר הרבנים.

למעלה משני שלישים מן הילדים היהודים בווהלין למדו בבתי-ספר עבריים ('התחייה', 'יבנה') . הפעילות הציונית הייתה ערה ביותר, והיא נעשתה בעיקר במסגרת המפלגות ותנועות הנוער. בין תנועות הנוער בלטו בפעילותן בעיירות תנועות 'השומר הצעיר' 'בית"ר' ו'החלוץ'. התנועות קיימו קיבוצי הכשרה. החשוב שבהם היה קיבוץ חוצבי האבנים בקלוסובה (קליסוב), קיבוץ שנוסד ב-1924 והיה מרכז ההכשרות של תנועת 'החלוץ' בכל פולין. בסוף שנות השלושים קיימה תנועת 'בית"ר' סניף של האצ"ל בווהלין, וכן מחנה אימונים בנשק בסיוע הצבא הפולני.