Text Size

אודות

בתום מלחמת העולם השנייה, במסגרת "הבריחה" הלא חוקית של ניצולי השואה לארץ-ישראל, נעו ניצולי קאמין-ק והסביבה למחנות עקורים בגרמניה וחיפשו את דרכם אל מחוץ לאירופה - ובעיקר לארץ-ישראל. במחנות בגרמניה החלו יהודי קאמין-ק לחשוב על התארגנות של הניצולים מהעיירה ומהאזור. ב-1947 ו-1948 נערכו בגרמניה אזכרות לנרצחים. מרבית "שארית הפליטה" מקרב אנשי העיירה והסביבה עלתה לארץ-ישראל.

ב-1951, שנים ספורות לאחר תום מלחמת העולם השנייה והקמת מדינת ישראל, התארגנו יוצאי העיירה והקימו את ארגון יוצאי קאמין-ק והסביבה. בשנות השישים נאמד מספר הניצולים מן העיירה וסביבתה במאה משפחות. רובם המכריע התמודדו בהצלחה עם קשיי הקליטה בארץ. יוצאי העיירה נהגו לעזור כמיטב יכולתם לאלו מביניהם שנזקקו לכך. משפחות ותיקות יותר אירחו בבתיהן - לעתים לתקופות ארוכות - משפחות שזה עתה הגיעו ארצה, ועזרו להן להתבסס.

יוצאי העיירה ביקשו להקים מפעלים ומצבות זיכרון שינציחו את זכר היהודים בעיירה ובעיירות הסמוכות. בהמשך לאסיפה שנערכה ב-25 ביולי 1951 קוימו טקסי אזכרה שנתיים והוקם ארגון יוצאי קאמין-קושירסקי. עם הקמת הארגון ב-1951 נבחרה מועצה שמנתה 17 חברים וועד פועל של 7 חברים ובראשם יעקב פלוט.

להלן כמה מפעולות הארגון:

- ניטע יער בן 1125 עצים ב'יער הקדושים' שבהרי יהודה, והוקמה מצבת שיש להנצחת זכר העיירה והסביבה. בהקמת המצבה עסקו בעיקר אברהם ביבר ויוקל שוסטר.

- הוקמה קופה של גמילות חסדים על ידי אביש קלורמן, והלה תרם סכום נכבד. הקופה נקראה "קופת גמילות חסד של יוצאי קאמין קושירסקי והסביבה בישראל, מיסודו של אביש קלורמן , לזכר אשתו חיה וילדיו שרה, למל וברכה".

- יצא לאור ספר זיכרון. איסוף החומר החל ב-1957, ומפאת קשיים שונים הספר יצא לאור ב-1965.

יוצאי קאמין-ק והסביבה חברו ליוצאי שאר קהילות ווהלין, ויחד אִתם הקימו את 'היכל יהדות ווהלין' בגבעתיים. כיום מנוהל הבית במשותף על ידי 'איגוד יהדות ווהלין', מרכז 'יד ושם' ועיריית גבעתיים. באופן שוטף מתקיימות בו פעילויות חינוך בתחום השואה והגבורה בקרב בני נוער וחיילי צה"ל. מדי שנה בשנה, ב-כ"ז באב, נערכת במקום אזכרה ליהודי קאמין-ק בהשתתפות הניצולים ובני הדור השני והשלישי.

באוגוסט 1990 התקיים ביקור ראשון של יוצאי קאמין-קושירסקי בעיירה ומאז היו ביקורים נוספים. בשנת 1991 הובאו עצמותיהם של בני משפחת קלורמן לקבורה בארץ.

בשנת 1994 הוקמה בסמוך להיכל יהדות ווהלין אנדרטה להנצחת זכרם של הפרטיזנים וחיילים יהודים יוצאי ווהלין.